Ekonomi

Ülkemizde 2021 Nüfus ve Konut Sayımı idari kayıtlara dayalı olarak yapılmıştır.

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), ülkeler arasında nüfusa ilişkin karşılaştırılabilir istatistikler elde etmek amacıyla ülkelerin “0” ile biten yıllara yakın yıllarda “nüfus ve konut sayımı” yapmalarını önermektedir. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleri ile uyumlu idari kayıtlara dayalı “Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021” çalışması gerçekleştirildi.

 

Ülkemizde NKS kapsamında üretilmesi gereken nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı, medeni durum, eğitim düzeyi, göç, uyruğundaki ülke, doğum yeri, hane tipi ve yerleşim düzeyindeki yapıya ilişkin bilgiler, 2021, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) temin edilebilir. Her yıl düzenli olarak üretilmektedir. Buna göre NKS, 2021, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan ADNKS ile aynı referans tarihine sahip olup, ADNKS verileri NKS, 2021’in ana sonuçlarını oluşturmaktadır.

 

ADNKS’den elde edilen Hanehalkı İşgücü Anketi (HLFS) bilgileri, nüfus büyüklüğü ve demografik özellikler dikkate alınarak ve kurumsal nüfus dahil edilerek yeniden hesaplanarak işgücü göstergeleri elde edilmiştir. Kurumsal nüfusun işgücü durumu, idari kayıtlar temelinde belirlendi.

 

Öte yandan, idari kayıtların bulunmaması nedeniyle bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla 2021 Ekim ayı ortalarında ve 2022 Nisan ayı ortalarında TÜİK tarafından “Yapı ve Konut Yeterlilik Araştırması (BKNA), 2021” yapılmıştır. bina ve konut nitelikleri hakkında bilgi üretir. Çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde varsayımlar oluşturacak ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Türkiye’nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu yıllar içinde sürekli artış eğilimi göstermiş ve 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşmıştır. .

 

Nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla iken, bir önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın ve erkek nüfusu yıllar içinde hızla eşit büyüklüğe ulaşmıştır. 1927’de 6 milyon 563 bin 879 olan erkek nüfusu, 2021’de 42 milyon 428 bin 101 oldu. 1927’de 7 milyon 84 bin 391 kişi olan kadın nüfusu, 2021’de 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

 

Türkiye’nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935’te binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızının, 2021’de binde 12,7 olduğu görüldü.

 

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 1927-2021

Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısındaki değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin 1935, 1960, 2000 ve 2021 nüfus piramitleri incelendiğinde, doğurganlık ve ölüm oranlarının azalması ve doğumda beklenen yaşam süresinin artması ile birlikte, nüfusun yaş yapısının değiştiği görülmektedir. sağlık, yaşam standardı ve refah düzeyindeki artış. Bu duruma bağlı olarak yaşlı nüfus artmış, medyan yaş artmış, çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalmıştır. Türkiye, oransal olarak daha yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da sayısal olarak yaşlı nüfus oldukça fazladır.

 

Nüfus piramidi, 1935, 1960, 2000, 2021

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan değerli göstergelerden biri olan medyan yaş, Türkiye’de 1935’te 21,2 iken 2021’de 33,1 oldu. 1935’te erkeklerde 19,1, 2021’de 32,4’e ve 1935’te kadınlarda 23,4’ten 2021’de 33,8’e yükseldi.

 

Cinsiyete göre medyan yaş, 1935-2021
Çalışabilir yaştaki nüfusun oranı yüzde 67,9’a yükseldi

Ülkemizde 1935 yılında %54,7 olan çalışma yaşı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı yıllar içinde artarak 2021 yılında %67,9’a ulaşmıştır. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfus, 1935’te %41,4 iken, yıllara göre düşüş eğilimi göstererek 2021’de %22,4’e geriledi. yaşlı nüfus, 1935’te %3,9’dan 2021’de %9,7’ye yükseldi.

 

Yaş gruplarına göre nüfus oranı, 1935, 1960, 2000, 2021

Erkeklerde hiç evlenmemiş olanların oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Ülkemizde medeni durumun yıllara ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde hiç evlenmemiş erkeklerin oranının kadınlara, dul ve boşanmış kadınların oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öte yandan, çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının yıllara göre her iki cinsiyette de birbirine yakın olduğu görüldü.

 

Medeni duruma ve cinsiyete göre nüfus oranı, 1935, 1960, 2000, 2021

Okuma yazma bilmeyen kadınların oranı yüzde 4,2’ye düştü

Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1935’te %80,8 iken, bu oran yıllar içinde hep düşüş eğilimi göstererek 2021’de %2,5’e düştü. 2021’de %0,8 ve kadınlar için 1935’te %90,2’den 2021’de %4,2’ye.

 

Cinsiyete göre cehalet oranı, 1935-2021

Yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 17,6 oldu

 

Türkiye’de ilkokul mezunlarının oranı 1970’te %28,8 iken, 2021’de %22,5 oldu. İlk, orta veya dengi okul mezunlarının oranı 1970’te %3,6 iken, 2021’de bu oran %25’e yükseldi. Lise ve dengi okul mezunlarının oranı 1970’te %2,6 iken 2021’de %22,4’tü. Öte yandan yükseköğretim mezunlarının oranı 1970’te %1 iken, 2021’de bu oran %17,6’ya ulaştı.

 

Eğitim tamamlandı, 1970, 2021

Erkeklerde yükseköğrenim mezunlarının oranı kadınlara göre daha yüksekti

 

Türkiye’de tamamlanan eğitim düzeyi yıllara ve cinsiyete göre incelendiğinde, 1970 yılında ilkokul mezunu olanların oranının erkeklerde %36,5, kadınlarda %20,9 ile daha yüksek olduğu görüldü. ilkokul, ortaokul ve dengi okul mezunlarının oranının erkeklerde %27,4, kadınlarda ise %25,6 ile daha yüksek olduğu görülmektedir.

 

Ülkemizde yükseköğretim mezunlarının yıllara ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, 1970 yılında erkeklerde yükseköğretim mezunu oranının %1,3, kadınlarda ise %0,6 olduğu görülmektedir. Öte yandan 2021 yılında yükseköğretim mezunlarının oranı her iki cinsiyette artarak erkeklerde %18,5, kadınlarda %16,7 oldu.

 

Cinsiyete göre tamamlanan eğitim, 1970, 2021

2021 yılında Türkiye’de iller arası 2 milyon 777 bin 797 kişi göç etti.

 

Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göçmen nüfus oranı yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 olmuştur. Yani 2 milyon 777 bin 797 kişi göç etmiştir. Türkiye’de 2021’de illerin ortasında. Bu nüfusun %47,5’i erkek, %52,5’i kadındır.

 

İllerin ortasındaki göçmen nüfus oranı, 2007-2021

Türkiye’de ikamet eden nüfusun %3,7’sinin yurt dışında doğduğu görülmüştür.

 

Türkiye’de ikamet eden 84 milyon 680 bin 273 kişinin %94,9’unun Türkiye’de doğduğu, %3,7’sinin ise yurt dışında olduğu görüldü. Doğum yeri bilinmeyenlerin oranı ise %1,4 oldu. Öte yandan, ikamet ettiği ilde doğanların oranı %63,8 iken, ikamet ettiği ilden farklı bir ilde doğanların oranı ise %31,1 oldu.

 

Doğum yerine göre nüfus, 2021

Doğum yeri yurt dışında olanlar arasında ilk sırayı Bulgaristan doğumlular aldı.

Türkiye’de ikamet edip yurt dışında doğan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında ilk sırayı %11,4 ile Bulgaristan doğumlular aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya (%10,5), Irak (%10,4), Suriye (%8,8) ve Afganistan (%5,7) doğumlular izledi.

 

Yurt dışında doğanların ilk 20 ülkeye göre dağılımı, 2021

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2021’de 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu

Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus (1) 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşı olunan ülkelere göre dağılımı incelendiğinde %18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırayı aldığı görülmektedir. Irak vatandaşlarını sırasıyla %10,2 ile Afganistan, %7,2 ile İran ve %6,9 ile Türkmenistan izledi.

 

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun ilk 20 vatandaşlık ülkesine göre dağılımı, 2021
Çekirdek ailesi olmayan hanelerin oranı arttı

Türkiye’deki hanehalkı türleri incelendiğinde, yıllar içinde tek kişilik haneler ve ortada eş, anne-çocuk ya da baba-çocuk ilişkisi olmayan bireylerin; Diğer bir deyişle, birden fazla kişiden oluşan çekirdek aile olmayan hanelerin oranında artış gözlenmiştir.

 

Hane tipine göre hanehalkı oranı, 2014-2021

Tek çekirdek aile ve geniş aileden oluşan hanehalklarının oranında azalma oldu.

Yalnızca eşlerden veya eşlerden ve çocuklardan veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan tek çekirdek aile olarak adlandırılan hanehalkları ile geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir kişiden oluşan hanehalklarının oranının arttığı görülmüştür. çekirdek aile ve diğer bireyler, yıllar içinde azalmıştır.

 

Hane sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu

Türkiye’de akraba olsun ya da olmasın aynı adreste yaşayan bir veya daha fazla bireyin oluşturduğu topluluk olarak tanımlanan hane sayısı 2014’te 21 milyon 91 bin 75 iken 2021’de 25 milyon 329 bin 833’e yükseldi.

 

Ortalama hane büyüklüğü 3,23 idi

Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün yıllar itibariyle düşüş eğilimi gösterdiği ve 2021 yılında 3,23 kişiye gerilediği gözlemlendi.

 

Ortalama hane büyüklüğü, 2008-2021
En çok tanınan bebek ismi erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep oldu.

Ülkemizde 2021 doğumlu bebeklere verilen isimler incelendiğinde erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep isminin ilk sırayı aldığı görüldü. Türkiye’de cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

 

Cinsiyete göre en çok kullanılan 10 isim, 2021

Hanelerin %60,7’sinin kendi evinde yaşadığı görülmüştür.

Hanelerin mülk durumuna göre dağılımına bakıldığında, %60,7’si yaşadığı evin sahibi, %27,6’sı kiracı, %8,4’ü oturduğu evin sahibi olmadığı halde kira ödemeyen ve %0,9’u onlar yapmaz. lojmanda yaşayan hanelerden oluştuğu görülmüştür.

 

Konuttaki mülkiyete göre hanelerin dağılımı, 2021

İşgücüne katılma oranı %51,9 oldu

Türkiye’de 15 yaş ve üstü nüfusun işgücüne katılım oranı %51,9 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde işgücüne katılma oranının erkeklerde %69,9, kadınlarda ise %34 olduğu görüldü. İstihdam oranına bakıldığında ise erkeklerde %63,3, kadınlarda %29,2 olmak üzere toplamda %46,2 oldu. Öte yandan, işsizlik oranı erkeklerde %9,4, kadınlarda %14,1 olmak üzere toplamda %10,9 oldu.

 

Cinsiyete göre temel işgücü göstergeleri, 2021

İstihdamın %57,7’si hizmet sektöründeydi

İstihdamın tarım, sanayi ve hizmet olmak üzere üç ana sektöre göre dağılımı incelendiğinde, toplam istihdam içinde en yüksek payın %57,7 ile hizmetler sektörünün aldığı görülmektedir. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkeklerin %55,5’i, kadınların ise %62,4’ü hizmet sektöründe yer almıştır.

 

İstihdam içinde %26,9 ile en büyük ikinci paya sahip olan sanayi sektörünün cinsiyet dağılımı incelendiğinde erkeklerin %31,3’ünün, kadınların ise %17,6’sının bu sektörde olduğu görülmektedir.

 

İstihdam içinde %15,4 ile en büyük üçüncü paya sahip olan tarım sektörünün cinsiyete göre dağılımına bakıldığında erkeklerin %13,2’sinin, kadınların ise %20’sinin tarımla uğraştığı görülmektedir.

 

Cinsiyete göre istihdamın sektörel dağılımı, 2021

İstihdam edilenler arasında ücretli veya yevmiyeli çalışanların oranı %71 oldu.

İstihdamın iş yerindeki duruma göre dağılımı incelendiğinde, ücretli ve yevmiyeli çalışanların toplam istihdam içinde %71 ile en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Bunu %15,8 ile kendi hesabına çalışanlar, %8,5 ile ücretsiz aile işçileri ve %4,7 ile patronlar izledi.

 

İş yerindeki durumun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında her ikisinde de %71 ile ücretli veya yevmiyeli çalışanların ilk sırada yer aldığı görüldü. Erkeklerde %19,1 ile kendi hesabına çalışanlar ikinci sırada yer alırken, kadınlarda %18,2 ile ücretsiz aile işçisi yer aldı.

 

İstihdamın cinsiyete ve istihdam durumuna göre dağılımı, 2021

Kadınların en değerli iş gücünde yer almamalarının nedeni, kadınların barınma işlerinde bulunmasıydı.

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfus içinde işgücüne dahil olmayan nüfusun büyük bir bölümünü %31,2 ile konutla uğraşanlar oluşturmaktadır. Bunu %18,2 ile eğitimine devam edenler, %16,6 ile emekliler ve %15 ile çalışamayacak durumda olanlar izledi. İşgücüne katılmama nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, kadınlarda en değerli nedenin %45,2 ile ev işleriyle meşgul olma, erkeklerde ise %38,6 ile emeklilik olduğu görüldü.

 

İşgücü dışında kalanların cinsiyete ve nedene göre dağılımı, 2021

Türkiye’de 4 kişilik hanelerin %47’sinde sadece 1 kişi çalışıyor.

Hanehalkı büyüklüğüne göre istihdam edilen kişi sayıları incelendiğinde, yalnız yaşayanların %60,4’ünün, 2 kişilik hanelerin %44’ünün ve 3 kişilik hanelerin %14,1’inin çalışmadığı görülmektedir. Öte yandan 4 kişilik hanelerin %47’sinde sadece 1 kişinin çalıştığı, %34,3’ünde ise 2 kişinin çalıştığı görüldü.

 

Hanehalkı büyüklüğüne göre istihdam edilen kişi sayısı, 2021

Yurt dışında doğanların işgücüne katılım oranı %44,3 oldu

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfus içinde Türkiye doğumluların işgücüne katılma oranı toplamda %52,6, erkeklerde %70,5 ve kadınlarda %34,7 oldu. Türkiye’de ikamet edip yurt dışında doğanların işgücüne katılma oranı toplamda %44,3, erkeklerde %65,1 ve kadınlarda %25,8 oldu.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort